Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gebroeders Linders V.O.F.

De vennootschap onder firma Gebroeders Linders is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
74280589 en is gevestigd aan de Rector Cremersstraat 7, 5817 AL te Smakt.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van
Werkzaamheden door Aannemer.
3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,
hierna: Gebroeders Linders.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6. Huurovereenkomst: de Overeenkomst op grond van art. 7:201 e.v. B.W. waarbij Opdrachtgever containers
en andere zaken huurt van Gebroeders Linders.
7. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
8. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Gebroeders Linders aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de
ruimste zin van het woord binnen de grondverzet.
9. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Gebroeders Linders zich jegens Opdrachtgever verbindt om
buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door
de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel
vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Gebroeders Linders, elke
Overeenkomst tussen Gebroeders Linders en Opdrachtgever en op elk werk dat door Gebroeders Linders
wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gebroeders Linders aan Opdrachtgever
aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van
de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Gebroeders Linders is
overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en
opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden,
dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Gebroeders Linders gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in
het Aanbod vermeld
2. Gebroeders Linders is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Gebroeders Linders het recht
een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Gebroeders Linders gegronde reden te
weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig
gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Gebroeders Linders niet binden. Eventuele
afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte
modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten,
afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod
zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de
Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor
het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Gebroeders
Linders het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen.
Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde
betalingsverplichtingen.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Gebroeders Linders zijn indicatief en geven
de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebroeders Linders niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van
Gebroeders Linders heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Gebroeders Linders,
zal Gebroeders Linders de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is
maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Gebroeders Linders
niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3. Gebroeders Linders is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Gebroeders Linders aan
Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Gebroeders Linders heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor
Gebroeders Linders gegronde reden te weigeren.
6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Gebroeders Linders, is
elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door
elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders
overeengekomen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds
een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor
Gebroeders Linders uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Gebroeders Linders van het reeds
voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Gebroeders Linders te maken kosten
wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de
verrichte arbeid en de winst die Gebroeders Linders over het gehele werk zou hebben gemaakt.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot
nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan
de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als Gebroeders Linders kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance
van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.
Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Gebroeders Linders nimmer gehouden tot
restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Gebroeders Linders is gerechtigd om per
ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om
aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
5. Indien Gebroeders Linders na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt
wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de
Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging
kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en
met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de
erfgenamen of rechtsopvolgers van Gebroeders Linders.
6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de
aanvangsdatum, is Gebroeders Linders gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het
vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende
kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van
het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50%
van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag
in rekening gebracht. Gebroeders Linders is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen
indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Gebroeders Linders voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 Annulering van de overeenkomst
1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde
inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge
(vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De
schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben
afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan
plaatsvinden.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Gebroeders Linders kan bewijzen dat zijn
schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Gebroeders Linders
dit schriftelijk.
4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de
Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een
minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van Gebroeders Linders heeft, kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief
binnen 2 dagen is gebeurd.
5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen
annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze
verkoopmethode is vastgelegd.

Artikel 7 Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld
dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste
resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te
vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Gebroeders Linders is niet verplicht om aan dit verzoek te
voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Gebroeders Linders
Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en
het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen
worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door
Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Gebroeders
Linders de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is
Gebroeders Linders gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van asbest en houtrot, is Gebroeders Linders gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening
te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving
dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor
Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Gebroeders Linders op locatie van
Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en
verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of
buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag
gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen
te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze
richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Gebroeders Linders
Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere
overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of
vereenvoudigen. Gebroeders Linders werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of
vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van
werk.
3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan
voor Gebroeders Linders (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, prijswijzigingen bij de door Gebroeders Linders ingeschakelde derden of toeleveranciers of
wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen,
in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten
en/of (sociale) premies e.d., is Gebroeders Linders gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding
dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen
alvorens Gebroeders Linders begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever
verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Gebroeders Linders
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst
schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de
totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden
na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een
schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan
Gebroeders Linders heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag
Gebroeders Linders er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft
ingestemd.
6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke
betalingstermijn van 14 dagen.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het
aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Gebroeders Linders. Opdrachtgever kan
enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Gebroeders Linders een nadere termijn overeenkomen
waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
8. Gebroeders Linders is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de
door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren,
is de urenregistratie van Gebroeders Linders bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met
daartoe overtuigend tegenbewijs.
10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of
sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Gebroeders Linders), dient Opdrachtgever hiervoor een
meerprijs te vergoeden.
11. Reclamaties tegen de hoogte van facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden gemeld.
Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud en de hoogte van de
factuur.
12. De kosten van afvalverwerking komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9 Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning
ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan
haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet
binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Gebroeders Linders zonder nadere ingebrekestelling
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het
besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Gebroeders Linders meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn
voor rekening van Opdrachtgever.
4. Gebroeders Linders is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in
verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op
te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Gebroeders Linders, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien Gebroeders Linders, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen
heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Gebroeders Linders gerechtigd om de
Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 Uitvoering werkzaamheden
1. Gebroeders Linders zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit
te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op
basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat
uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Gebroeders Linders ervoor in dat de uitgevoerde
Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde
doel.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Gebroeders Linders niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor
Gebroeders Linders, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te
vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke
goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door
Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de
omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
3. Gebroeders Linders vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en
toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig
verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg
van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Gebroeders Linders expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg
van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Gebroeders Linders zal de (gevolg)schade in
rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Gebroeders Linders te vergoeden.
4. Gebroeders Linders is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht
derden in te schakelen.
5. Gebroeders Linders heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van
Opdrachtgever werkzaam is.
6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht
de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte
kosten, te betalen op eerste verzoek van Gebroeders Linders. Bovendien is Gebroeders Linders gerechtigd
alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder
tevens verstaan gereserveerde uren).
7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Gebroeders
Linders gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke
verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de
Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Gebroeders
Linders volledig te voldoen.
8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en
bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en
meer tijdig en op de door Gebroeders Linders gewenste wijze aan Gebroeders Linders ter
beschikking worden gesteld;
b. Gebroeders Linders op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de
werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Gebroeders Linders
gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder
gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig
verrichten, zodat Gebroeders Linders geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de
uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
d. Gebroeders Linders tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
e. Gebroeders Linders tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en
valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
f. De werklocatie in zodanige staat is dat Gebroeders Linders ongehinderd haar
Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
g. Gebroeders Linders op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor
elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren
arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig
inzamelen van afval;
i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar
gereedschappen, machines, materialen en meer van Gebroeders Linders opgeslagen kunnen
worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal,
verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
j. Op de werklocatie dienen de door Gebroeders Linders en/of diens (onder)aannemers in
redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten
aan Gebroeders Linders gerekend worden.
k. In geval van grond, – of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie
dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Gebroeders
Linders. Ook dient Opdrachtgever Gebroeders Linders tijdig te informeren over alle kabels,
leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle
instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Gebroeders Linders gerechtigd de
bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
l. Gebroeders Linders vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld
van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig
verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor
verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een
vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden.
m. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Gebroeders Linders tot het geven van inzicht
in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan
ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe
erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
n. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de
omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door
trillingen te voorkomen.
o. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en
plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Gebroeders
Linders gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten
voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Gebroeders Linders nalaat van Opdrachtgever
nakoming te verlangen, tast dit het recht van Gebroeders Linders om op een later tijdstip alsnog nakoming te
verlangen niet aan.
11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te
behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Gebroeders
Linders afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 11 Verhuur
1. Gebroeders Linders zal, zoals overeengekomen, werktuigen, machines, (opslag)containers en/of
materiaal voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever
verplicht zich het gehuurde aan te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien (de)montage
nodig is, zal de hiervoor benodigde tijd onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. Gebroeders Linders is
te allen tijde gerechtigd het gehuurde te vervangen voor een gelijkwaardig huurobject.
2. De huurtermijn vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en
intact door Gebroeders Linders in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de huurtermijn dient
uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.
3. Enkel Gebroeders Linders is gehouden instructies van Opdrachtgever uit te voeren, indien deze, naar het
oordeel van Gebroeders Linders, noodzakelijk worden geacht voor de Werkzaamheden en in
overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde en het doel waarvoor deze ter
beschikking is gesteld.
4. In geval van huur zonder personeel van Gebroeders Linders wordt Opdrachtgever geacht het gehuurde in
goede staat te hebben ontvangen en is Opdrachtgever gehouden om het gehuurde in goede staat terug te
leveren. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert,
is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Gebroeders Linders te
vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door
het gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever of een derde aan wie is
doorverhuurd worden uitgevoerd
5. Gebroeders Linders en/of een door haar ingeschakelde derde houdt een register bij van het gehuurde
alsmede de gemaakte huururen. Dit register is leidend voor de vaststelling van de gemaakte huurkosten.
Opdrachtgever is verplicht het register te ondertekenen.
6. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Gebroeders Linders
heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden indien Opdrachtgever gebonden blijft aan deze
Overeenkomst met Gebroeders Linders.
7. Bij een niet tijdige teruglevering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever
verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan Gebroeders Linders te vergoeden.
Ingeval van het verwijderen van (achtergebleven) asbest in de container door Gebroeders Linders, is
Opdrachtgever verplicht deze kosten op basis van nacalculatie te vergoeden aan Gebroeders Linders. Indien
Opdrachtgever zelf asbest saneert, heeft Opdrachtgever een meldplicht naar Gebroeders Linders.
8. De huurprijzen zijn exclusief eventuele brandstof, aanvoer- en transportkosten, tenzij anders
overeengekomen.
9. Tenzij anders overeengekomen levert Gebroeders Linders de container op de afgesproken locatie en haalt
zij de container ook op, op de overeengekomen ophaaldag aan het einde van de huurtermijn.

Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever als Huurder
1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat het gehuurde tijdig en op de gewenste locatie aanwezig is.
2. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, dient Opdrachtgever wekelijks aan Gebroeders Linders ter goedkeuring een overzicht te verstrekken van de bevoegde werknemers die zijn ingezet en een
overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week te overleggen. Het door Gebroeders Linders
opgestelde urenregister is leidend.
3. Opdrachtgever dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te
voldoen.
4. Opdrachtgever dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te
voldoen. Tevens dient Opdrachtgever ervoor zorg de dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als
de werktuigen en overige arbeidsmiddelen (waaronder de Arbo-verplichtingen) aan alle wettelijke
verplichtingen is voldaan. Op verzoek van Gebroeders Linders dient Opdrachtgever dit te kunnen
overleggen.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een opdracht uit te laten voeren door derden zonder expliciete
schriftelijke toestemming van Gebroeders Linders. Op de schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever
en de derde dienen deze algemene voorwaarden expliciet van toepassing te zijn waarbij Opdrachtgever de
rechtspositie van Gebroeders Linders inneemt en de ingehuurde derde de positie van Opdrachtgever.
6. Indien en voor zover van toepassing, zijn slechts de door Gebroeders Linders aangewezen personen te
allen tijde bevoegd het gehuurde te besturen en/of te verplaatsen.

Artikel 13 Groenrecycling
1. Indien Opdrachtgever materialen aanlevert aan Gebroeders Linders ten behoeve van groenrecylcing,
garandeert Opdrachtgever de directe geschiktheid van het materiaal daarvoor.
2. Opdrachtgever garandeert, dat de aangeleverde en/of uit de Werkzaamheden vrijgekomen grond vrij is
van (chemische) verontreinigingen, puin en/of andere materialen, welke redelijkerwijs niet van nature in de
grond voorkomen.
3. Eventuele (analyse)kosten ter vaststelling van de samenstelling van de grond en/of materialen, zeef- en/of
reinigingskosten ten behoeve van het verwijderen van eventuele aanwezige stoffen en/of materialen, welke
redelijkerwijs van nature niet in de grond voorkomen, komen geheel voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
4. Ingeval van ongeschiktheid van materiaal, zulks naar het uitsluitend oordeel van Gebroeders Linders, is
Gebroeders Linders gerechtigd om zonder waarschuwing of ingebrekestelling het materiaal af te voeren of
terug te leveren voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien de ongeschiktheid niet ondubbelzinnig
vaststaat, is Opdrachtgever verplicht het materiaal op eerste verzoek van Gebroeders Linders op te halen.
Bij gebreke hiervan is Gebroeders Linders gerechtigd de kosten van het afvoeren of terugleveren door
Gebroeders Linders op Opdrachtgever te verhalen.
5. Opdrachtgever blijft eigenaar van de door haar aangeleverde grond en/of materiaal en is verantwoordelijk
voor de bestemming van de grondstof indien blijkt dat deze is verontreinigd, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Gebroeders Linders voor aanspraken van haarzelf en derden die het gevolg zijn
van het transporteren van verontreinigde grond en/of zand naar een plaats van opslag alsmede ver- of
bewerking indien Opdrachtgever hiertoe opdracht heeft gegeven.

Artikel 14 Hovenier- en groenvoorziening

1. Gebroeders Linders staat in voor de echtheid van de door haar geleverde materialen ten behoeve van de
tuinbouwkundige- en hovenierswerkzaamheden conform de omschrijving in de offerte.
2. Indien naar het uitsluitend oordeel van Gebroeders Linders sprake is van weersomstandigheden en/of
tijdelijke terreinomstandigheden ten gevolge waarvan de Werkzaamheden niet binnen de overeengekomen
termijn uitgevoerd kunnen worden, is Gebroeders Linders gerechtigd de Werkzaamheden te onderbreken
voor de duur van deze omstandigheden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan
Opdrachtgever en derden. Tevens kan ten gevolge van deze omstandigheden de aanplant verder uit te
stellen indien dit noodzakelijk is voor de hergroei.

3. Gebroeders Linders staat in voor de hergroei of ontkieming van de door haar geleverde en/of verwerkte
planten gedurende het eerstvolgende groeiseizoen indien de verzorging aan Gebroeders Linders is
opgedragen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden c.q. overmacht, in
samenhang met de Overeenkomst. Geringe afwijkingen in de hergroei (maximaal 10%) zijn hierin niet
begrepen. Het uitvalpercentage is afhankelijk van de prijs van de betreffende geleverde producten.

4. Gebroeders Linders draagt zorg voor het op verantwoorde wijze, milieuhygiënisch verwijderen van afval-
en/of reststoffen welke vrij kunnen komen bij de uitvoering van de Werkzaamheden. De kosten van het verwijderen van afval komen voor rekening van Opdrachtgever en is in beginsel niet inbegrepen in de
overeengekomen prijs.
5. Ingeval van werkzaamheden met de shovel of ander materiaal dat wordt ingezet voor de uitvoering van de
opdracht, kan het gras iets plat zijn of kunnen op de grond rijsporen of andersoortige sporen van gebruik van die
materialen zichtbaar zijn of ( schade die niet te voorkomen is ontstaan. Dergelijke schade komt niet voor
vergoeding in aanmerking, noch heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 15 (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Gebroeders Linders of er door andere
omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Gebroeders Linders recht
op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn
nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Gebroeders Linders schriftelijk in gebreke te stellen. In geen
geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Gebroeders Linders bij Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van
Gebroeders Linders is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van
aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van
Gebroeders Linders. Het aannemen van zaken van Gebroeders Linders door Opdrachtgever, is bewijs dat
de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het
ontvangstbewijs wordt genoteerd.
4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is
Gebroeders Linders gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14
kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt
Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
5. Gebroeders Linders spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te
realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de
door Gebroeders Linders gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
8. Indien Gebroeders Linders te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en
Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt
dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te
hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot
het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de
aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden
toegerekend.
10. Gebroeders Linders is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van
Gebroeders Linders.
11. Gebroeders Linders is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten,
waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 16 Onderhoud
1. Indien overgekomen, zal Gebroeders Linders onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de
onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Gebroeders
Linders zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de
beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan
Gebroeders Linders, waarna Gebroeders Linders Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken
zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien
wenselijk is Gebroeders Linders gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg
met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Gebroeders Linders.

Artikel 17 Opschorting

1. Gebroeders Linders, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Gebroeders Linders, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te
doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of
onvoldoende is;
d. door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Gebroeders Linders kan worden gevergd dat zij
de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebroeders
Linders gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
e. zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in
de huidige vorm in redelijkheid niet van Gebroeders Linders kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Gebroeders Linders gerechtigd tot een
schadevergoeding van Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebroeders Linders, treden Partijen in overleg
voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan
Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever.
Gebroeders Linders zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18 Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het
hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. Gebroeders Linders voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien
daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat
Gebroeders Linders in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Gebroeders Linders gegeven garantie indien
Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Gebroeders Linders
gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast
sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de
aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden
van Gebroeders Linders, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een
korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever
zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van
Gebroeders Linders verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 19 Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur,
databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of
geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van
Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 20 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Gebroeders Linders gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers
van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal
Gebroeders Linders de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Gebroeders Linders op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie,
zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de
stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk
is.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud
1. Gebroeders Linders levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever
alle verschuldigde bedragen volledig aan Gebroeders Linders heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van
Gebroeders Linders.
2. Gebroeders Linders heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder
zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Gebroeders Linders. Nadat Opdrachtgever alsnog aan
zijn verplichtingen heeft voldaan zal Gebroeders Linders de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo
snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Gebroeders Linders worden
vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 22 Overmacht
1. Gebroeders Linders is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Gebroeders Linders wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt
tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Gebroeders Linders, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen
van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii)
natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of
werkstakingen van het personeel van Gebroeders Linders en (xi) overige situaties die naar het oordeel van
Gebroeders Linders buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of
blijvend verhinderen.
3. Indien naar het oordeel van Gebroeders Linders de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden
ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in
de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Gebroeders Linders het recht de Werkzaamheden
die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet
gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de
partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van
deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 23 Verzekering
1. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de aanvang van de Werkzaamheden het gehuurde verzekerd te
hebben, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen indien
en voor zover van toepassing. Opdrachtgever dient met betrekking tot het gehuurde zich ook adequaat te
hebben verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot;
kabel- en leidingschade en overig ‘werkrisico’, milieuaantasting en voor zover toepasselijk
werkgeversaansprakelijkheid en verzekeringen voor bijzondere risico’s.
2. Het gehuurde is uitsluitend te gebruiken conform de reikwijdte van de door Opdrachtgever afgesloten
verzekeringen
3. De minimale verzekerde som van de hierboven genoemde verzekeringen dient 2.250.000, – euro per
incident te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever dient met betrekking tot de
verzekeringen aan al haar verplichtingen met betrekking tot de verzekeringen, waaronder tijdige betaling van
de premies, te voldoen.
4. Opdrachtgever is verplicht over een aansprakelijkheidsverzekering voor het gehuurde te beschikken
waarin Gebroeders Linders als huurder en/of houder meeverzekerd is. Dienaangaande verleent
Opdrachtgever uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebroeders Linders om rechten te ontlenen
aan deze verzekering. Indien Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen van dit artikel niet is
nagekomen en Gebroeders Linders door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige
schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht Gebroeders Linders ter zake volledig te vrijwaren en alle door
Gebroeders Linders te betalen en/of reeds betaalde schadevergoeding volledig te vergoeden.

Artikel 24 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Gebroeders Linders leidt tot aansprakelijkheid van
Gebroeders Linders jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met
de opdracht door Gebroeders Linders in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met
uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet
grenzende roekeloosheid zijdens Gebroeders Linders. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. Gebroeders Linders is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Gebroeders Linders aansprakelijk is
(gebleken), dient Gebroeders Linders in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de
gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van
Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. In geval van maatvoering is Gebroeders Linders niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan
het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van
inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de
Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze
eindcontrole.
5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij Gebroeders Linders zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met
betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Gebroeders
Linders niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door
Opdrachtgever.
6. Nimmer is Gebroeders Linders aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem,
grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken
daarvan.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door
derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van
door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig
ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Gebroeders Linders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het
verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken,
gereedschappen, machines, materialen en meer die Gebroeders Linders in het kader van de uitvoering van
de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft
opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en
meer op de werklocatie.
10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is,
zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk
voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
11. Gebroeders Linders is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of
nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte
websites.
12. Gebroeders Linders staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of
namens Gebroeders Linders verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt
niet tot aansprakelijkheid van Gebroeders Linders, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Gebroeders Linders
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Gebroeders Linders binnen een jaar
nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken
baseert. De aansprakelijkheid van Gebroeders Linders vervalt na een jaar na het eindigen van de
Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 25 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Gebroeders Linders verstrekt in het kader
van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Gebroeders Linders op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte
plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Gebroeders Linders verplicht
om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Gebroeders Linders van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Gebroeders Linders voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de
Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen.
Opdrachtgever vrijwaart Gebroeders Linders voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van
(bouw)vergunningen.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Gebroeders Linders
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Gebroeders Linders tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom,
vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 26 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Gebroeders Linders of anderszins
klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden.
Klachten kunnen gemeld worden via gebr.linders[@]outlook.com met als onderwerp “klacht”, of via het
opgegeven telefoonnummer.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Gebroeders Linders
de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Gebroeders Linders zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Gebroeders Linders en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Gebroeders Linders kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te
vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Gebroeders Linders en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond
tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
Smakt, 7 januari 2020